Photo box


ออกแบบและนำรูปภาพของท่านทำเป็นกล่องรูปภาพ ขนาด 10x25 cm เมื่อเปิดกล่องออกมา

ด้านในกล่องจะมีรูปขนาด 24x90 cm  สามารถใส่ข้อความลงไปในสินค้าได้ด้วย